Nyligen ställde riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo (S) en skriftlig fråga till utrikesminister Bildt om vad han avser göra för att markera mot Turkiets rättsövergrepp med anledning av den upphävda Mor Gabriel-domen. Utrikesministern menar i sitt svar att både Sverige och EU har anledning att följa utvecklingen i Turkiet.

Yilmaz Kerimo har frågat mig vilka initiativ jag avser ta för att markera mot Turkiets rättsövergrepp i förföljelsen av de kristna assyrier/syrianerna i Midyat.

Situationen för det syrisk-ortodoxa Mor Gabriel-klostret har under flera år varit föremål för intresse från Sverige och Europeiska unionen, eftersom den hör hemma i den bredare frågan om minoriteters och religiösa samfunds ställning i Turkiet. Tvisten mellan Mor Gabriel och grannbyarna (liksom mellan klostret och staten) uppstod i samband med en landregistreringsprocess 2008. Fyra parallella rättsprocesser inleddes. Domen i en av dessa processer, som tillerkände klostret äganderätt över mark som grannbyarna gjort anspråk på, har nu upphävts av den turkiska kassationsdomstolen. Denna ansåg att ärendet ska prövas i behörig administrativ domstol istället för i den lokala domstolen i Midyat.

Det är angeläget att rättsprocessen slutförs på ett korrekt sätt, och som beaktar frågan om skydd för minoriteter, så att klostret kan verka under stabila förutsättningar. Sverige fortsätter att understryka detta i våra kontakter med turkiska myndigheter, och följer frågan genom vår ambassad i Turkiet.

Min grundläggande bedömning är att medlemskapsprocessen utgör vårt mest effektiva redskap för att uppmuntra Turkiet till ytterligare reformer till stärkande av demokrati och mänskliga rättigheter. Kravet på religionsfrihet och förbättrade minoritetsrättigheter gäller inte minst tryggande av äganderätten för religiösa samfund. Viktiga framsteg i linje med EU:s krav har skett under senare år, där bl.a. reformeringen av lagen om stiftelser, som innebär vissa ökade möjligheter för icke-muslimska samfund att hävda sin äganderätt, kan framhållas.

Turkiet är medvetet om det stora internationella intresse som dessa frågor, liksom de specifika rättsprocesserna kring Mor Gabriel, har väckt. Frågan följs upp regelbundet, bl.a. i den årliga bedömningen av Turkiets framsteg mot EU-medlemskap som EU-kommissionen lägger fram, liksom i den politiska dialogen kopplad till associeringsavtalet mellan EU och Turkiet. Det finns all anledning att fortsätta bevaka utvecklingen noggrant. 

Carl Bildt (M)
Utrikesminister