Vårt partiledartåg går idag vidare och stannar utanför Centerpartiets högkvarter. Vad har Maud olofsson att säga om vårt folks situation i Irak och hur ställer sig pariet till ett erkännande av Seyfo?

Centerpartiet förknippas ju mycket med exempelvis landsbygds politik men hur skulle ni vilja föra Sveriges utrikespolitik om ni fick chansen?
– Vi vill ha en utrikespolitik som vågar ta ställning för de svaga i världen, som vågar säga ifrån när brott begås och vågar kämpa för en hållbar utveckling, fred och nedrustning. Sverige ska göra sin röst hörd och vi ska göra det i samarbete med andra. Centerpartiets vision för svensk utrikespolitik är fria och demokratiska stater, där människor lever i trygghet. Bärande delar i svensk utrikespolitik ska vara värnandet av mänskliga rättigheter, en säkerhetspolitik som bidrar till fred och stabilitet, samt arbetet för en hållbar miljö.

– Valen i Afghanistan, Irak och Palestina har visat att demokratin gör framsteg. Genom att rösta i valen har människorna i dessa länder visat sina förhoppningar om frihet och självbestämmande. Den demokratiska världen måste nu aktivt stödja den positiva utvecklingen, något som tyvärr inte alltid skett i historien. Den Europeiska Unionen (EU) kan här ses som ett verktyg, vilket kan bidra till att den ovan nämnda utrikespolitiska visionen uppnås. EU har haft en positiv inverkan på exempelvis Turkiet, som i arbetet för ett framtida EUmedlemskap, förbättrat ett flertal aspekter ur demokratihänseende. Landets politiska ledning har arbetat med ett flertal reformer vilka har hjälpt till att stärka landets politiska pluralism och tillåtit att moderata grupper fått tillträde till makten. Det är av största vikt att EU fortsätter följa utvecklingen i Turkiet, så att reformarbetet inte stagnerar utan fortsätter gå åt rätt håll.

De kurdiska ledarna i norra Irak håller på att tysta det assyriska folket för att ta över assyrisk mark. Detta genomförs genom hot om våld, trakasserier och andra rättsvidriga metoder. Fördömer ni kurdernas våld och ockupation av assyrisk mark?
– 
Centerpartiet anser att mänskliga fri och rättigheter inte ska ha några gränser, varken kulturellt, nationellt eller geografiskt. Det assyriska folket har därmed lika rätt till frihet från förtryck som det kurdiska folket. Centerpartiet fördömer alla former av oprovocerat våld, oavsett om det är mellan folkgrupper inom en stat eller mellan stater. Vi fördömer även ockupation av andra staters territorium.

Hur ställer sig Centerpartiet till frågan om det assyriska folkmordet Seyfo? Är ni för ett erkännande?
– Sverige har anslutit sig till FN:s konvention om folkmord, men inte formulerat en officiell svensk syn på om händelserna under ottomanska riket var ett folkmord. Centerpartiet anser att Sverige bör arbeta aktivt i såväl EU som FN för att nå ett internationellt erkännande av det assyriska folkmordet och att vi själva ska erkänna det officiellt. I syfte att understödja och som i ett led att uppnå ett internationellt erkännande är det angeläget att på olika sätt främja förutsättningslös historisk forskning.

– Det finns en omfattande dokumentation om vad som hänt med olika folkgrupper främst i gränsområdena Turkiet / Syrien / Irak / Iran / Armenien. Till stor del saknas dock källkritisk forskning kring det existerande materialet och det är självfallet viktigt att säkerställa. Sverige bör i den fortsatta dialogen med berörda stater verka för att främja denna utveckling genom att bevara och öppna olika arkiv.

Har ni några assyrier som är aktiva i Centerpartiet?
– Det har vi antagligen, men det är ingenting som vi för någon statistik över.

Inom företagande, sport, politik och utbildning har assyrierna visat att de kan och vill integrera sig i det svenska samhället. Varför tror du att det går så bra för just assyrierna i det svenska samhället?
– Bland många folkgrupper som bosatt sig i Sverige, inte bara assyrier, finns ofta en kreativitet och ett stort företagande. Många människor med utländsk bakgrund har svårt att få arbete men tvekar inte att exempelvis starta eget företag. Detta visar på ett stort mod och en positiv energi som många fler människor i Sverige borde inspireras av.

Frågan om arbetslösheten är ju väldigt het. Hur ska man egentligen skapa fler jobb när företag flyttar utomlands och konkurrensen ute i världen bara ökar?
– Att företag och jobb flyttar mellan länder och regioner är en naturlig del av ett rörligt näringsliv. Svensk ekonomi är sedan länge konkurrensutsatt och den företagsflytt som pågår nu skiljer sig inte i sak från den strukturomvandling som skett tidigare. Centerpartiet tycker dessutom att denna omvandling är bra. Vi vill att fattigare länder ska få uppleva det välstånd som finns i Sverige och vi förstår också att en omvandling är naturlig.

– Det betyder inte att vi ska låta bli att försöka övertyga de större företagen om att stanna kvar i, eller för all del att flytta till, Sverige. De behövs lika mycket som de små företagen. Det är ofta de stora företagen som köper de varor och tjänster som många små företag säljer. Det gör oss oerhört beroende av att ha stora företag i landet. Den svenska basindustrin spelar en stor roll för Sverige, både för de exportintäkter som genereras och för den stora sysselsättningen, ofta i glesare delar av landet.

– En framtidsinriktad basindustri i samverkan med forskarvärlden som ständigt tar sig an nya utmaningar och en ökande konkurrens skapar möjligheter för hela Sveriges företagsamhet. Den fungerar också som generator för nya företag som kan knoppas av. Det är viktigt att basindustrin också i framtiden ser det motiverat att investera i produktion i Sverige och erbjuds goda villkor för sin fortsatta tillväxt samt möjligheter att konkurrera internationellt.

– Centerpartiet anser att det behövs ett bättre investeringsklimat där fler svenska och utländska företag och ägare väljer att investera i Sverige. En viktig åtgärd är att se över spelreglerna på arbetsmarknaden. Exempelvis är det orimligt att företag som har gällande kollektivavtal och arbetsfred kan dras med i konflikter via sympatiåtgärder. Vi önskar en arbetsrätt som ger tydliga regler och stabilitet för parterna. Kan man skapa ett regelverk som är neutralt i förhållande till parterna skulle konkurrenskraften och förutsättningarna för nya jobb öka.

– Vi vill också ge bättre förutsättningar för vuxna att vidareutbilda sig i arbetet och förbättra samarbetet mellan skola och näringsliv. Vi vill se mer av företagsrelevant forskning och en effektivare kommersialisering av forskning. En väl utbyggd och fungerande infrastruktur, allt från vägar till IT, är också avgörande för hur Sverige i framtiden ska lyckas konkurrera om jobben med andra länder. Det här får Sverige om de förslag som lagts i Centerpartiets program för nya jobb blir verklighet.

Varför ska Hujådås läsare rösta på Centerpartiet i det kommande valet?
– 
En röst på Centerpartiet är en röst för fler jobb, för en god miljö och för bättre hälsa och sjukvård. Vi arbetar för att fler företag ska kunna anställa. Då får vi fler arbetstillfällen och möjlighet att minska det utanförskap som växt sig allt starkare i Sverige.

– Centerpartiet kommer att vara garanten för ett miljötänkande i en borgerlig regering. Vi kommer att fortsätta med att arbeta hårt för att unga människor ska ha möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Det handlar om allt ifrån en förbättrad skola till särskilda arbetsmarknadspolitiska åtgärder som förbättrar ungas möjligheter till jobb. Vi eftersträvar en hälso och sjukvård som håller god kvalitet och har hög tillgänglighet.