Den 19:e september väljer Sverige de politiker som ska representera landet de närmsta fyra åren. Hujada.com har ställt frågor till riksdagspartierna kring ämnen som är viktiga för assyrierna. Alla riksdagspartier har fått denna förfrågan och alla har fått samma frågor. Här i Hujada.com läser du partiernas svar. Vänsterpartiets tur är nu kommen att svara på frågorna.

Varför är ni det bästa partiet för assyrier i Sverige att lägga sin röst på i valet den 19 september 2010?

Därför att inget annat riksdagsparti så tydligt som Vänsterpartiet står för internationell solidaritet och rättvisa och för att vårt parti sedan länge, och utan tveksamheter, har fört en politik som på olika sätt har syftat till stötta assyrier/syrianer – i Sverige och utanför Sverige.

I riksdagen har vi en lång historia av att arbeta med frågor som rör assyrier/ syrianer. Det var åtskilliga år sedan vi skrev vår första riksdagsmotion kring dessa specifika frågor, och sedan dess har vi ställt åtskilliga interpellationer, skriftliga frågor och motioner i riksdagen. Allt finns på www.riksdagen.se under dokument. Under många år har Vänsterpartiet t.ex. aktivt arbetat för ett erkännande av folkmordet 1915.

Turkiet har många gånger kritiserats för hur man behandlar minoriteter i landet. Ett exempel är de utdragna rättegångarna mot Mor Gabriel-klostret där en domstol nyligen upphävt en för klostret gynnande dom. Hur påverkar sådant landets möjlighet att erhålla EU-medlemskap och hur bör Sverige agera i liknande fall?

Kränkningar mot de mänskliga rättigheterna i Turkiet är fortfarande stora och framförallt riktade mot den kurdiska befolkningen och landets övriga minoriteter. Det är uppenbart att den turkiska staten sedan länge försöker lösa frågan om minoriteternas rättigheter med våld i stället för att försöka få till en förhandlingslösning. Repressionen mot de icke-turkiska minoriteternas etniska identitet och kultur tar sig olika uttryck, men det är ett faktum att tortyr och misshandel förekommer i landet.

Ända sedan de officiella medlemskapsförhandlingarna mellan EU och Turkiet påbörjades år 2005 har den stora stötestenen varit Turkiets oförmåga att uppfylla de s.k. Köpenhamnskriteriernas villkor. 

När det gäller demokratiska fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter har Turkiet under de senaste åren förvisso genomfört en rad förändringar i sin lagstiftning vilka kan ses som steg på vägen mot att uppfylla kriterierna.

Det är naturligtvis grundläggande att det finns skrivna och demokratiskt antagna lagar i ett land, men det innebär dock inte med säkerhet att verkligheten faktiskt förändrats eller att lagarna i praktiken tillämpas av institutioner och myndigheter. Historien inrymmer flera exempel på att det som står skrivet i lagboken inte alls behöver stämma överens med verkligheten eftersom det finns andra strukturer i samhället som i praktiken omintetgör vad som står lagböckerna.

I Turkiets fall anser Vänsterpartiet att det finns skäl för Europeiska unionen att kräva bevis på att relevanta lagändringar som sker också tillämpas i praktiken innan landet beviljas medlemskap. Se gärna vidare Vänsterpartiets motion Demokratiska och mänskliga rättigheter i Turkiet.

Den 11 mars 2010 erkände Sveriges riksdag folkmordet Seyfo. Motionen som antogs manar till fortsatt arbete för ett erkännande i EU och FN samtidigt som utrikesminister Carl Bildt flaggat för att beslutet kan komma att hävas under nästa mandatperiod. Var står ert parti i frågan och hur avser ni arbeta vidare med beslutet?

Det var en historisk dag för Sverige när riksdagen i våras erkände folkmordet 1915 på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker.

Vänsterpartiet har under många år drivit frågan och var ett av de tre partierna som stod bakom reservationen som ledde till att motionen om erkännandet antogs. Vänsterpartiet var också det parti vars riksdagsledamot stod som förstanamn på den rödgröna motionen i fråga.

Detta sammantaget innebär självklart att vi på alla sätt stödjer beslutet och vi menar att det skulle vara helt oacceptabelt om Carl Bildt – eller någon annan svenska utrikesminister – skulle riva upp det beslut som riksdagen har tagit.

Vänsterpartiet anser inte att det är politikers eller riksdagens uppgift att skriva historia, däremot menar vi att riksdagen och politiker har ett ansvar att förhålla oss till historiska faktum. Detta för att offren ska få upprättelse och för att brotten inte ska återupprepas.

Vänsterpartiet är stolta över att ha varit med och fattat ett beslut som förhoppningsvis innebär ett steg framåt i försoningsprocessen och upprättelse för offren för folkmordet och deras efterlevande och vi utgår från att även kommande regeringar respekterar riksdagens beslut.

En svensk regering bör nu också, enligt Vänsterpartiet, gå vidare genom att framföra Sveriges riksdags ståndpunkt till den turkiska ledningen.

Över en halv miljon kristna assyrier har flytt sitt hemland i Irak och från dem som är kvar kommer dagligen rapporter om deras utsatthet.  Krav har ställts på en autonomi för att säkerställa de kristnas framtid i området. Vilken inställning har ert parti till autonomi för de kristna assyrierna i Irak och, vid det fall att ni är för en autonomi, hur kommer ni att agera för att göra det till en verklighet?

Frågan om autonomi har inte drivits av aktivt Vänsterpartiet. Det innebär dock inte att vi nödvändigtvis skulle ställa oss negativ till en sådan lösning om det blev aktuellt. 

På alla sätt är det viktigt att Sverige via FN uppmärksammar den situation som bl.a. kristna assyrier i hela Mellanöstern befinner sig i, och speciellt i Irak där läget är särskilt svårt eftersom de kristna har varit utsatta för förföljelse länge där – en terror som dessutom ökat efter USA:s ockupation av landet.

I uppbyggandet av en demokrati är det viktigt att minoriteterna skyddas från trakasserier och förföljelse och att deras rättigheter så som de är formulerade i olika FN-konventioner garanteras. En autonomi/frizon under FN:s överinseende skulle kunna vara ett sätt att uppnå tryggare levnadsförhållanden för de kristna minoritetsgrupperna i Irak.

Med tanke på att närmare en halv miljon av de kristna som fanns i Irak har tvingats fly landet på grund av den förföljelse de utsätts för så är det i sammanhanget även värt att nämna att Vänsterpartiet kämpar för att en rättvisare asylpolitik ska bli verklighet i Sverige. En viktig fråga för oss är att människor som har tvingats fly och hamnat här i Sverige aldrig ska sändas tillbaka till tortyr och/eller förföljelse.