Den brutala islamistiska terrororganisationen ISIS sägs av en del vara dirigerad av USA och dess allierade som ett verktyg för att rita om Mellanösterns karta. Även regimen i Syrien misstänks vara i samförstånd med ISIS, skriver Journalisten Augin Kurt Haninke som har gått igenom olika medier som nyanserar bilden av ISIS.

ISIS[1] har på senare tid spridit skräck bland icke-sunniter i Mosulområdet. Dessförinnan har befolkningen i Syrien under det senaste året upplevt fasansfulla scener med ISIS som aktör. Det har gjort att kristna har flytt iväg i tiotusentals för att söka skydd på annat håll. Och nu har ISIS intensifierat sina attacker i norra Syrien för att ta kontrollen över olika oppositionella styrkor. Men vad är det som ligger bakom allt detta? Är det en nyfödd islamistisk vrede mot icke-muslimer eller är ISIS en täckmantel för en större plan? Och vad gör den kristna västvärlden för att rädda kristendomen i Mellanöstern?

Att västvärlden bryr sig mer om sin ekonomi än om sina kristna bröder i arabländerna, det vet vi sedan länge. Att västvärlden skulle kunna sälja tio tusen kristna för ett fat olja, det vet vi också. Men att västvärldens främsta demokratier, t ex USA, skulle skapa och dirigera hårdföra islamister och blunda för att de fördriver de kristna, det låter som en främmande tanke. Vi ska dock inte glömma att det politiska spelet där kartan håller på att ritas om, är ett smutsigt spel där oheliga allianser bildas kors och tvärs och där ändamålet helgar medlen. Stormakter och lokala aktörer kan göra upp över huvudet på medborgarna och de svaga grupperna får betala priset.

Den välkände libanesiske professorn Walid Phares i USA skriver i en lång analys av det aktuella läget i Mellanöstern under rubriken The Lost Spring (den förlorade våren) att USA har gjort upp med Iran hur frågan om Syrien ska hanteras. Därför angrep USA inte Syrien sommaren 2013. Phares skriver:

”The decision had already been made a year ago that a deal would be cut with the Iranian regime. If one has a deal, one is not going to enter into a war with the allies of the Ayatollah, such as Syria. That would kill the deal. These advisors and the pro-Iranian lobby in Washington are not made up only of Iranians. They are made of financial interest groups. For all these years there has been the idea that if we cut a deal with the Iranian regime, they will stabilize Iran, Iraq, Syria and Lebanon. When the Iranians moved in to Syria, Hezbollah moved in. When both moved in, al-Qaeda moved in. That was the end of civil demonstrations”.

Det betyder: ”Beslutet togs redan för ett år sedan att en överenskommelse skulle ske med den iranska regimen. Om man har en överenskommelse kommer man inte att gå i krig med Ayatollahs allierade, så som Syrien. Det skulle döda överenskommelsen. Dessa rådgivare och den pro-iranska lobbyn i Washington består inte bara av iranier. Det är också grupper som har affärsintressen. Under alla dessa år har man haft idén om att om vi kommer överens med den iranska regimen, kommer den att stabilisera Iran, Irak, Syrien och Libanon. När iranierna kom in i Syrien, kom också Hizbollah. När båda kom in, kom även al-Qaida in. Det var slutet på de civila demonstationerna”, säger Walid Phares.

Assad-regimen och ISIS
När det gäller ISIS tror politiska bedömare att dess ledning och Assad-regimen är överens och samarbetar kring gemensamma frågor. ISIS har som bekant infört islamisk Sharia-lag i provinsen Raqqa och påtvingat de kristna den gamla muslimska beskyddarskatten Jizya. De som inte accepterar måste antingen konvertera till islam eller lämna sina hem. Så långt är vi medvetna om vad som har hänt. Men under den här tiden har ISIS inte angripit den reguljära syriska armén. Varför? Om de bekämpar regimen borde de hamna i strider med den.

Bedömare tror också att regimen kan medverka till att använda ISIS som ett medel för att angripa PKK:s autonoma områden i norra Syrien. För tillfället rasar häftiga strider mellan ISIS och PKK:s syriska avdelning PYD i staden Kobane utanför Aleppo. Kobane är en av tre ”kantoner” som PYD utropat som autonoma. Även Turkiet och Barzani har samma målsättning att sätta stopp för PKK:s planer på ett autonomt område i Syrien. Mer om Turkiets och Barzanis inställning i frågan går att läsa i den turkiska tidningen Cumhuriyet Gazetesi den 16 juli 2014. Här går alltså intresset kring en gemensam fiende ihop, även om Assad-regimen i övrigt ser den turkiske premiärministern Erdoğan som en bitter fiende. Den syriska regeringen ser Turkiet som den störste aktören som stödjer olika islamistiska terrorgrupper som har skapat kaos i Syrien. Cumhuriyet skriver den 17 juli 2014 att staden Urfa (Urhoy) är bas för ISIS och att dess legosoldater skeppas därifrån över gränsen till Syrien för att bekämpa PYD:s styrkor i Kobane. Turkisk press har under det senaste året uppmärksammat en rad avslöjanden där turkiska säkerhetstjänsten skeppar vapen och legosoldater till olika terrorgrupper i Syrien.

När det gäller fördrivningen av de kristna från Syrien, kan vi naturligtvis inte påstå att Assad-regimen skulle vilja se landet uttömt på sin kristna befolkning, eftersom majoriteten har gett regimen sitt stöd i många år. En del av de länder som dirigerar ISIS har måhända inte de kristna som en primär måltavla, men terrorgruppens framfart har ändå inneburit att de kristna har fått betala priset. Målet helgar medlet.

Tysklands roll i Jihad 1914
I den moderna historien kan vi se en parallell till detta i början av första världskriget. Då uppmanade det kristna Tyskland sin allierade Turkiet att utropa Jihad (heligt krig), enligt folkmordsforskaren Dr Gabriele Yonan i Berlin. Det fick följden att kristna assyrier, armenier och greker utsattes för ett regelrätt folkmord som utfördes av fanatiska muslimer (i första hand av kurder). Till saken hör att de ungturkiska ledarna som utfärdade ordern om massdeportation och massmord på de kristna, var sekulariserade turkar som egentligen inte brydde sig särskilt mycket om religion. De var utbildade i Paris och Berlin och var påverkade av den europeiska idén om en sekulär nationalstat. Men de utnyttjade religionens inneboende kraft för att driva igenom folkmordet.

Varför ville tyskarna att Turkiet skulle utropa Jihad? Tyskarnas avsikt var inte att skada sina kristna bröder i Turkiet. Jihad var ett taktiskt spel för att vinna stora muslimska grupper på sin sida, som då befann sig under brittiskt eller franskt styre på olika håll i Asien och i Afrika. Tyskarnas mål var att dessa muslimer skulle resa sig mot Frankrike och Storbritannien, alltså mot tyskarnas fiender. Konsekvensen blev att de kristna i Turkiet drabbades mycket hårt av det tyska tilltaget, påtalade Dr Gabriele Yonan i sina föreläsningar i Sverige 2001.

Israels säkerhet
Mesopotamien, civilisationens vagga, har ständigt upplevt erövringar och nya härskare under ett par årtusenden tillbaka. Men ursprungsbefolkningen har aldrig varit så nära att utrotas från sina fäders jord. Assyrisk kultur och historia står på randen till undergång. Men det verkar inte bekymra de inblandade aktörerna. Sommaren 2006 skrev jag ett debattinlägg med rubriken ”Kommer Israel att skapa en allierad kurdisk stat i Mellanöstern?” som publicerades på svenska (auf.nu) och engelska (zindamagazine.com). Eftersom servrarna till de aktuella hemsidorna är avstängda för tillfället, har jag lagt upp det på min blogg. I korthet hade mitt inlägg budskapet att assyriernas existens i Assyrien verkar väga mindre i sammanhanget när stora aktörer som Israel söker trygga sin säkerhet och sina framtida affärsmöjligheter i Mellanöstern. Detta låter sig bäst göras genom en kurdisk allierad stat som kontrollerar en viktig del av oljan i Irak. Då reagerade israeliska läsare starkt på min artikel. Idag erkänner landets högsta ledning, med president Shimon Peres och premiärminister Benjamin Netanyahu i spetsen, att en självständig kurdisk stat i Irak är Israels främsta alternativ (Reuters den 26 juni 2014).

Faktum är att Israel sägs vara nyckelaktör i skapandet av ISIS. Dokument som Edward Snowden har tagit fram och som citeras av International Business Times(IBT) den 15 juli 2014 gör gällande att ISIS ledare Abu Bakr al-Baghdadi har tränats av säkerhetstjänsterna i USA och Storbritannien i samarbete med israeliska Mossad. Andra rapporter pekade tidigare på att USA tränade ISIS-rekryter under 2012, men Vita huset har ännu inte kommenterat det, skriver IBT och tillägger:

”As per a report in Gulf Daily News, Snowden revealed that the US, the UK and Israel drew up a plan to protect the Zionist entity, by using a strategy called ‘the hornet’s nest’. The strategy was to get all the terrorists together in one place under an Islamic slogan and engaging them in a war far from Israel. In the documents leaked by Snowden, it claims that the ISIS was made for ‘the protection of the Jewish state’, and thereby keeping the enemies of Israel engaged”.

Det betyder: ”I en rapport i Gulf Daily News avslöjades att USA, Storbritannien och Israel gjorde upp en plan för att skydda den sionistiska enheten, genom att använda en strategi som fick namnet ’getingboet’. Strategin var att samla ihop alla terrorgrupper på ett ställe under en islamisk slogan och engagera dem i ett krig långt från Israel. I de dokument som Snowden har avslöjat påstås det att ISIS grundades för ’att skydda den judiska staten’ och på så sätt hålla Israels fiender sysselsatta”.

Den 4 juli 2014 skriver den turkiskspråkiga tidningen Özgûr Gündem att ISIS’ framfart i Mellanöstern är sanktionerad av bland andra USA, Israel, Turkiet och Barzanis KDP. Özgûr Gündem står PKK nära och dess reporter Akif Serhat hänvisar till en icke-namngiven diplomat, som påstår att ett hemligt möte hölls i Amman i Jordanien den 1 juni 2014. Där fanns representanter för USA, Israel, Turkiet, Saudiarabien, Jordanien, KDP, de kurdiska islamisterna Ansar al-Islamunder Mulla Krekar och irakiska Baath-partiet, samt en rad islamistiska terrorgrupper. Tidningen redovisar en lista med namnen på deltagarna.

En vecka senare tog ISIS kontroll över Mosul. Enligt källan för denna information fick Iran kännedom om denna plan och varnade Massoud Barzani för att fortsätta ge sitt stöd åt ISIS. Diplomaten citeras av Özgür Günden med följande analys, översatt från turkiska originalet:

USA och Israel vill utnyttja kaoset i Syrien för att driva igenom sina planer. Där finns krafter som inte längre står under deras kontroll. De har även allvarliga problem med sina närmaste allierade. Det innebär att de riskerar tappa kontrollen över utvecklingen i Mellanöstern. De befarar att kaoset i Syrien kan sprida sig till övriga Mellanöstern. Därför vill USA och Israel skapa förutsättningar för att utnyttja de stridande parterna för sina egna syften”.

I skuggan av de pågående israeliska attackerna mot Gaza, då den internationella medieuppmärksamheten är riktad mot Palestina, håller ISIS på att förändra maktbalansen i krigets Syrien, skriver The Independent den 17 juli 2014. ISIS attackerar såväl kurdiska PYD som Jabhat al-Nusra och andra oppositionella grupper för att ta kontroll över oppositionen. De har nyligen erövrat den oljerika staden Dier-ez-Zor vid Eufrat och dödat befälhavaren för Jabhat al-Nusra i området. De har välkomnats av lokala sunniarabiska klaner genom att lova dem andelar i oljan, uppger Independent och fortsätter:

”The recent Isis advances in Syria, following victories in Iraq last month, are altering the balance of power in the whole region. The opposition military forces not aligned with the Syrian government or Isis are being squeezed out of existence, making obsolete the US, British, Saudi and Turkish policy of backing groups hostile to both Assad and Isis”.

Översatt: ”De senaste framgångarna för ISIS i Syrien, efter dess segrar i Irak förra månaden, har ändrat maktbalansen i hela regionen. Oppositionella militära styrkor som inte tillhör den syriska regeringen eller ISIS har tillintetgjorts, vilket har gjort att den amerikanska, brittiska, saudiska och turkiska policyn att backa de oppositionella grupper som bekämpar Assad och ISIS har blivit överflödig”.

De senaste dagarnas israeliska bombningar av Gaza har också lett till att ISIS har fått frågan varför de inte angriper Israel för att försvara sina muslimska bröder. ISIS har svarat på Twitter att de inte angriper Israel så länge israelerna inte blandar sig i fitne (klassiskt muslimskt inbördeskrig). Vad som menas med fitne i det här fallet har ISIS inte förklarat närmare, skriver den turkiska tidningen Yeni Akit. Till andra medier lär ISIS ha svarat att Gud inte hade befallt dem att angripa Israel. Deras huvudfiende är shiiterna som ISIS betraktar som avfällingarna från islam.

Bara några dagar efter att ISIS tog Mosul rapporterade andra medier att Barzani och ISIS hade gjort upp sinsemellan och fastslagit sina geografiska intressen och att deras gemensamma fiende var den shiitiska regeringen under Nuri al-Maliki. Av den anledningen blev det inga direkta konfrontationer mellan ISIS styrkor och kurdiska Peshmerga, varken i Mosul eller i Kirkuk. Nuri al-Maliki själv hävdade sedan tidigare att ISIS och Barzani var överens, men han togs inte på allvar. De isolerade strider som förekom utanför den assyriska staden Baghdede på Nineveslätten var resultatet av kurdiska elittruppers provokation mot sunniarabiska byar öster om floden Tigris.

Men olika medier som står västvärldens intressen nära uppmärksammar dagligen de grymheter som ISIS begår. Därmed framställs ISIS som det största hotet mot stabiliteten i området. I själva verket verkar ISIS vara ett verktyg i händerna på USA och dess allierade för att driva igenom sina planer.


[1] Även kallad ISIL (Islamiska staten i Irak och Levanten) eller bara IS (Islamiska staten). Dess förkortning på turkiska är IŞID och på arabiska Da’esh.

Augin Kurt Haninke 
Journalist