Hujådå tar temperaturen på förbundet ett år in på mandatperioden

Förbundsordföranden Tony Meshko beskriver förbundets arbete så här långt in i mandatperioden.

Hur går arbetet?
– Det går väl ganska bra skulle jag säga. Vi befinner oss i en mindre intensiv fas just nu än för några år sedan då vi hade situationen med IS i Irakiska Assyrien som tog mycket av förbundets resurser i anspråk.

Men är det inte så att det inte händer särskilt mycket egentligen?
– Externt så kanske det inte inte ser ut som att mycket händer men internt pågår ständigt en hel del.

Som vad till exempel?
– I år har vi äntligen uppnått ett strategiskt mål som förbundet arbetat på sedan 2015, nämligen att få alla medlemmar att betala sin medlemsavgift genom det nya systemet vi har. Det är ett enormt logistiskt arbete som förbundskansliet har lyckats med.

Varför är det ett viktigt mål menar du?
– Det gör att vi uppfyller samtliga krav som ställs på oss som riksförbund från staten och andra aktörer där vi söker projektmedel och andra sorters stöd. Det säkrar förbundets överlevnad på lång sikt och bidrar till att göra verksamheten mer seriös.

Men har inte föreningar mist medlemskapet i förbundet på grund av detta krav?
– Ja, vi har några föreningar som inte lyckades leva upp till kravet att använda medlemssystemet men vi tror och hoppas att de kommer tillbaka så småningom. Vi ser redan positiva tecken dels från föreningar som nu använt systemet för första gången och är väldigt nöjda och dels föreningar som inte lyckades leva upp till kravet och som nu har uttryckt att de vill leva upp till medlemskapskraven.

Varför är inte förbundet lika aktivt i politiska frågor och syns lika ofta i media?
– Det finns tre anledningar till det. Dels håller vi på att överlämna de internationella politiska frågorna till den nybildade assyriska konfederationen som vi är medlemmar i, dels har vi mindre bemanning på kansliet och dels är inte frågan lika aktuell i världspolitiken och media i och med att IS har besegrats. Framöver kommer det intressepolitiska arbetet att troligtvis bedrivas på uppdrag av konfederationen och ske mer systematiskt än tidigare. Vi befinner oss i en övergångsfas just nu gällande hur vi bedriver intressepolitiskt arbete.

Vad annat har förbundet på gång
– Vi har nyligen lanserat nya Hujådå efter mer än sex månaders arbete. Vi är även på väg att lansera en digital utbildning för våra förtroendevalda utifrån vår nya värdegrundspolicy som antogs under senaste riksombudsmötet. Vi har identifierat ett intressant projekt som vi förbereder oss för att söka under hösten. Utöver det fortsätter förbundet att koordinera och anordna större events och sköta vår löpande verksamhet.

Från och med 2017 ska förbundsstyrelsen följa en tvåårig verksamhetsplan, hur går det med den?
– Det stämmer. Under riksombudsmötet antogs den tvååriga verksamhetsplan som vi i nuvarande styrelse är skyldiga att arbeta för att förverkliga. Jag tycker att det går hyfsat bra så här lite mer än ett år in på mandatperioden. Jag hoppas att vi ska kunna pricka av några fler punkter innan våren 2019 då vår mandatperiod tar slut. Vi försöker göra vårt bästa utifrån de resurser vi har.

Kan du nämna något som förbundet inte har lyckats med?
– Det jag tänker på är lägerverksamheten. Där har vi ännu inte lyckats styra upp en struktur och verksamhet. Det är en av de viktigare punkterna i verksamhetsplanen och en målsättning sedan många år men tyvärr har vi tvingats skjuta upp denna fråga gång på gång.

Varför ska man känna hopp om verksamheten?
– För att det går faktiskt bra för den assyriska rörelsen i Sverige men även i Europa och Assyrien. Vi har en stabil verksamhet i Sverige och ett aktivt föreningsliv, vi ser att nya riksförbund bildas i andra i EU länder och att konfederationen nu etableras med kontor och personal i Bryssel bådar gott. Likaså ser vi positiva tecken i USA genom etableringen av Assyrian Policy Institute och det faktum att Assyriska riksförbundet i USA är mer aktivt än tidigare. Men även i Assyrien går det bra med tanke på omständigheterna. Få känner till att antalet assyrier i turkiska Assyrien nu ökar för första gången på många år och i irakiska Assyrien slår man ständigt nya rekord i antal familjer som återvänder till Nineveslätten. Man ska alltid känna hopp och aldrig ge upp!