Förra året hette vinnaren Silvia Ulloa. Nu delas AUF:s uppsatsstipendium ut till Victor Dudas, som i en intervju berättar om sitt arbete – om hur språk och religion kan bidra till att en kultur förs vidare i generationer och hur religion bidrar till att utveckla en identitet.

Berätta om dina studier och bakgrund?
Jag har en mastersexamen i religionsbeteendevetenskap med inriktning mot religionspsykologi från teologiska institutionen vid Uppsala universitet. För tillfället är jag doktorand i religionspsykologi vid nämnda institution och universitet.

Vad handlar din uppsats om?
Jag försöker i uppsatsen, med hjälp av olika metoder, svara på frågan vilken roll religiositet har i en grupp assyriers identitetsutveckling. Jag utgår bland annat från ett enkätmaterial från en tidigare genomförd studie men jag intervjuar också en grupp ungdomar och unga vuxna om bland annat religion och språk. Utifrån enkäterna och intervjuerna och med hjälp av teorier som berör identitetsutveckling och hur individer lär sig en eller flera kulturer gör jag flera analyser. En sådan analys är hur språk och religion kan bidra till att en kultur kan föras vidare från en generation till en annan eller hur religion bidrar till att utveckla en identitet.

Vad fick dig att vilja skriva om assyrier?
Det är av flera anledningar. Bland annat för att assyrier har en tydlig dialog mellan sin historia, nutid och framtid. Det gör det väldigt intressant att titta på särskilda psykologiska processer bland individer inom gruppen t.ex. att utveckla en identitet, eftersom detta görs i förhållande till en persons omgivning och den historia som han eller hon tillskriver sig själv.

Kan vi förvänta oss liknande arbeten framöver från din sida?
I mitt forskningsarbete som jag gör inom ramen som doktorand tittar jag bland annat på hur assyriska barn och ungdomar i skolmiljöer utvecklar en identitet och hur de lär sig en eller flera kulturer. Det är ett arbete som jag hoppas blir färdigt till 2020.

Hur känns det att ha fått detta stipendium?
Det känns jätteroligt och jag uppskattar det verkligen! Det motiverar mig till att fortsätta med min forskning.

Victor Dudas uppsats: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:735576/FULLTEXT01.pdf

Silvia Ulloas uppsats: https://docs.wixstatic.com/ugd/1e306d_7a2f072646d24d859a4f31f6fefc8e85.pdf

Katrin Genc
Förbundsordförande, Assyriska Ungdomsförbundet