Assyriska Riksförbundet har tillsammans med fem andra riksförbund och Skyddsvärnet i Stockholm blivit beviljat medel för projektet Familjehem för ungdomar med etnisk minoritets bakgrund. Projektet ska pågå i tre år och det övergripande syftet är att finna och behålla nya typer av familjehem samt förbättra stödet till familjehem så att de i sin tur ska kunna genomföra ett bra arbete och förbättra situationen för de placerade ungdomarna/unga vuxna.

Syftet är också att, i samarbete med SIOS – Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige – och socialtjänsten, använda de placerade ungdomarnas och familjehemmens erfarenheter och kunskaper till att utveckla stödet till framtida placerade ungdomar och deras familjehem. Projektets målgrupp är blivande familjehem och ungdomar/unga vuxna upp till 25 år, med etnisk minoritets bakgrund.

För riksförbunden startade projektet i januari 2008 i samband med en introduktionsutbildning för ett antal kontaktpersoner inom riksförbunden. Utbildningens mål var att informera om projektinnehållet och tydliggöra gemensamma riktlinjer, men främst ge allmän kunskap om kommunens uppbyggnad, vad familjhem är, rättigheter och skyldigheter i uppdraget samt lagstiftning som styr uppdraget som familjehem. Det framgick tydligt att det är kommunen via socialtjänsten som bär det yttersta ansvaret att hitta och rekrytera familjehem, vilket görs kontinuerligt genom utförliga utredningar om familjehemmet för att göra bedömningen om familjen kan ta emot eller inte.

Enligt Skyddsvärnets uppfattning underlättar en placering av en ungdom i en stabil och välintegrerad familj med etnisk minoritetsbakgrund överföringen av normer och värderingar och en balanserad integrationsprocess, där ungdomen får möjlighet att möta det svenska samhället på ett konstruktivt sätt. En kulturell gemenskap mellan den placerade unge och familjen kommer att stärka den unges identitet och trygghetskänsla.

Familjehem är den vanligaste formen av vård för barn- och ungdomar som av olika skäl inte längre kan bo kvar i det egna hemmet. Syftet med familjehemsvården är att uppväxten för de placerade barnen ska bli så lik en normal uppväxtmiljö som möjligt. Trots intensiva insatser i den egna hemmiljön behöver barn och ungdomar placeras. Det finns därför ständigt behov av nya familjehem. En del av ungdomarna och deras föräldrar vill att ungdomen skall hamna i ett familjehem som har samma bakgrund, kultur, språk och religion. Idag är det stort brist på familjehem med utländskt bakgrund. Eftersom det finns en del assyriska ungdomar som är i behov av familjehem behövs assyriska familjer för familjehem. Dessutom har antalet ensam komna barn från till exempel Irak ökat och dessa är i stort behov av familjehem.  

Enligt FN:s barnkonvention artikel 20 skall man beakta en önskan om kontinuitet i barnets uppfostran och ta hänsyn till barnets etniska, religiösa, kulturella och språkliga bakgrund. Detta innebär numera att socialtjänsten vid en placering i första hand överväger släktingplacering, vilket tidigare enbart var en rekommendation. Som en konsekvens av reformen har antalet barn, som placeras inom det egna nätverket, ökat. Om man kan hitta ett familjehem med samma språkliga och kulturella bakgrund som barnet slipper man vissa svårigheter och konflikter som annars kan uppstå. Man undviker risken för missförstånd och kulturkrockar mellan familjehemmet och de biologiska föräldrarna.

Ett delmål är att riksförbunden ska sprida information, om familjehemsvården samt påverka attityder inom etniska minoriteter kring t ex upplevd skam och skuld kring familjehemsplaceringar. Vidare ska riksförbunden med sin kunskap och sitt nätverk inom folkgruppen kunna finna familjehem till ungdomar/unga vuxna. Riksförbundet kommer att lägga upp en planering för att sprida ut informationen till föreningar och medlemmar och försöka finna intresserade familjehem. Mer information om utbildning och föreläsningar om projektet kommer att läggas upp på hujada.com.

För mer information om Familjehem kan ni ringa till Assyriska Riksförbundets kansli 08-550 166 83 eller skriva till kansliet@hujada.com som vidarebefordrar er till kontaktpersonerna.