Riksförbundet har som enda etniskt riksförbund bjudits in till diskussion på regeringskansliet om utökade krav för statsbidrag.

Assyriska riksförbundet är det enda etniska riksförbund bland totalt 48 stycken i Sverige som bjudits in till ett så kallad sakråd av Kulturdepartementet på regeringskansliet. Syftet är att ett antal utvalda idéburna organisationer ska delge sin syn på konkreta förslag från en statlig utredning om utökade krav för statsbidrag. Demokrativillkors-utredningen som den kallas lämnades till regeringen i juni i år och remisstiden går ut nu i oktober.

Utredningen föreslår bland annat att bidrag inte ska få lämnas ut till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten,

  • utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter.
  • diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde
  • rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i punkt ett och två.
  • motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Assyriska riksförbundet har medverkat i flera utvärderingar under demokrati-utredningen och får nu alltså tycka till om slutresultatet som förväntas bli nya statliga regler som kommer att gälla samtliga organisationer i civilsamhället.