Vikten av utbildning bland det assyriska folket i hemlandet är stor. Tyvärr hindras detta många gånger av att man har svårt att bekosta sina studier. Därför ser Assyrier Utan Gränser det som en naturlig sak att stödja assyriska studenter som läser på universitetsnivå med ekonomiska medel.

Återigen har tiden kommit till att söka Assyrier Utan Gränsers stipendier. Disponibla medel är ca 30 000 kr och kan sökas av assyriska studenter boendes i Assyrien (Turkiet, Iran, Irak, Syrien och Libanon).

Medlen avser studier under perioden 2010-02-01 till 2010-12-31. Sista ansökningsdag är 2009-12-22. Assyrier Utan Gränser önskar gärna att nyheten om stipendier sprids till släkt och vänner boendes i hemlandet.

För mer information samt hur man går tillväga för att söka, hänvisas till Assyrier Utan Gränsers hemsida.

Thomas Aydin