Ett FN-organ lyfter i sin rapport om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i Irak upp olaglig kurdisk konfiskering av assyrisk mark.

FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (Economic and Social Council) publicerade nyligen en rapport om hur Irak implementerat den Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Rapporten tar upp en lång rad ämnen som rättsväsendets opartiskhet, korruption, diskriminering, jämställdhet mellan könen, fattigdom och rätt till hälsa.

Rapporten erkänner att Irak befinner sig i ett utsatt läge och att staten inte har kontroll över hela landets territorium. Man understryker i varje fall att staten i alla lägen är skyldig att respektera mänskliga rättigheter och har en plikt att skydda alla personer inom sitt territorium utan åtskillnad.

Av intresse är att också assyriernas situation tas upp i rapporten. Så här skriver man om kurdisk konfiskering av assyrisk mark:

Kommittén är oroad över att markkonflikterna mellan assyrier och den kurdiska regionala regeringen (KRG) fortsätter och att land som tillhör assyrier i flera fall konfiskerats i investeringssyfte. Kommittén är också oroad över att rättsliga beslut att återbörda sådan mark till assyrier inte systematiskt implementerats.

Kommittén föreslår att staten ingriper i dessa konflikter och ser till att det blir ett slut på olaglig konfiskering av assyrisk mark utan kompensation eller utan att alternativ bosättning erbjuds. Vidare föreslår man att staten försäkrar sig om att de rättsliga beslut som fattats om att återbörda mark till assyrierna också implementeras.

På ett allmänt plan talar rapporten också om diskriminering av minoriteter. Man uttrycker sin oro över att sekteristiskt våld varit utbrett sedan år 2003 (då Saddam störtades) och att många av dem som utövat det gått ostraffade. Ett annat problem som rapporten fäster uppmärksamhet vid är att läroböckerna i irakiska skolor inte ”reflekterar mångfalden i det irakiska samhället på ett inkluderande och balanserat sätt”.

Rapporten kan läsas (på engelska) här.