Södertälje kommun ställer sig positiv till att föreningar och kyrkor används som resurs och komplement vid flyktingmottagning. ”Föreningar och församlingar borde kunna spela en viktig roll”, skriver Stig Karlsson, ordförande för Social- och arbetsmarknadsnämnden i Södertälje.

Frågan om att engagera assyriska/syrianska föreningar och kyrkor togs upp av Ninos Maraha (fp), som tyckte att något borde göras åt den allt mer pressade situationen för flyktingmottagningen i Södertälje.

– Strömmen av irakiska flyktingar har ställt mottagningen i Södertälje på hårda prov. Det vore därför en god idé att se över möjligheterna att använda föreningar och kyrkor som ett komplement till ordinarie flyktingmottagning, som trots utökade resurser inte till fullo klarar av att möta upp de ankommande människornas behov, skriver Maraha i en interpellation ställd till Stig Karlsson, ordförande för Social- och arbetsmarknadsnämnden.

Maraha skriver också att de flesta flyktingar som kommer till Södertälje idag är assyrier, även kallade kaldéer och syrianer, från Irak. I de assyriska/syrianska föreningarna och kyrkorna finns en betydande kunskap om de här människornas bakgrund och behov. Dessutom förfogar man över rymliga lokaler där man kan genomföra både dag- och kvällsverksamhet. Jag är därför övertygad om att våra assyriska/syrianska föreningar och kyrkor är en outnyttjad resurs vid flyktingmottagningen. Stig Karlsson kan bara hålla med.
 
– Det är en omöjlig uppgift för en kommun att ensam stå för individernas hela introduktion i det svenska samhället. Behov finns av kontaktpersoner, mentorer, coachning, läxhjälp, fritidsaktiviteter och nätverk för att underlätta inträde i samhället och på arbetsmarknaden, skriver Karlsson i sitt svar till Maraha.

Karlsson skriver också att en ny policy för flyktingmottagande och introduktion håller på att tas fram och ett mer arbetslivsinriktat introduktionsprogram ska utarbetas. Kontakterna med näringslivet fördjupas och då blir det troligen aktuellt att upphandla hela eller delar av introduktionsprogram i samarbete med, bland andra, näringslivet. Även här borde föreningar och församlingar kunna spela en viktig roll.