Ett nationellt tänkande hos ungdomen är A och O för ett folks framtida existens. Med denna tanke anordnade den Assyriska Demokratiska Organisationens (ADO) Sverigesektionen denna helg en veckoslutskurs med målet att bilda en ungdomssektion.

ADO är en stark politisk organisation inom vårt folk och organisationen är väl förankrad över hela världen där assyrier är bosatta. Målet och arbetet för medlemmarna syftar till att lyfta fram den politiska assyriska frågan på agendan hos regeringar inom vars gränser assyrier lever. Det egna folkets civila och politiska rättigheter samt folkgruppens framtida existens är frågor som prioriteras. Utöver detta har, kanske främst under tidigare år, även det kulturella varit ett viktigt inslag i organisationens arbete.

Ungdomarna som deltog på kursen fick ta del av lärorika föreläsningar och diskussioner fördes kring organisationens allmänna och speciella principer. Dessutom gav föreläsaren Sait Yildiz kursdeltagarna en historisk återblick, dels för att belysa ADO:s syfte och framtida vikt men också för att klarlägga olika frågor och områden som organisationen har jobbat och för närvarande jobbar med. 

Det förklarades att ADO är en fristående politisk organisation vars arbete i Sverige även går ut på att hjälpa och stärka de nationella förbunden och föreningarna runt om i landet. Medlemskap eller engagemang i någon annan assyrisk organisation utesluter inte engagemang i ADO, snarare tvärtom. Dessutom betonades det att varje medlem bidrar utifrån sina egna förutsättningar. Organisationen har en stor spridning i Sverige och i så gott som varje förenings – eller förbundsstyrelse sitter en eller flera ADO-medlemmar.

Tanken och målet med kursen förklarades vid dess början, ett nätverk ska bildas av och för unga assyrier runt om i Sverige. En stark nationell känsla ska återigen väckas till liv för att stärka hela den assyriska rörelsen, inkluderat riksförbundet, de olika ungdomsorganisationerna och de lokala föreningarna.

Detta ses i förlängningen som ett sätt att stärka hela folkgruppen och ett sätt att så långt som möjligt säkra tillvaratagandet av nationen. När nätverket bildats ska ungdomarna få arbeta självständigt med frågor som de anser vara viktiga. Äldre och mer erfarna medlemmarna har förklarat sig villiga att bistå ungdomarna med hjälp och stöd när så krävs.

En positiv och uppmuntrande känsla genomsyrade hela helgen och gruppen kom också fram till konkreta beslut och åtgärder som skall vidtas för att förverkliga målet. Kursdeltagarna tackar ADO för initiativet och ett särskilt tack riktas till Assyriska föreningen i Norrköping för uppehälle och logi under helgen!


Ilona Aslan