Tidningen Hujådå har äntligen fått en skriftlig policy. Förhoppningen är att höja kvalitén på innehållet och det redaktionella arbetet. Assyriska riksförbundets ordförande och tillika mediaansvarig Afram Yakoub svarar på frågorna.

Hujådå har funnits i över trettio år, varför en skriftlig policy först nu?

– Man har pratat om det men aldrig tagit tag i frågan utifrån vad jag vet. Det har varit en av tidningens svaga punkter som har orsakat många tvister mellan skribenter, redaktör och riksförbundets styrelse genom åren.

Kommer policydokumentet att lösa alla problem?

– Naturligtvis inte. Det är långt ifrån komplett och det måste justeras och byggas på framöver. Men man måste börja någonstans och vi i den nya styrelsen har känt att det är en viktig fråga för ökad kvalitet.

Hur ska det justeras och byggas på?

– Just nu är policyn endast antagen av styrelsen och därför kan vi finjustera den under varje styrelsemöte. Förhoppningen är att våra uppdragsgivare, medlemsföreningarna, kommer att vilja permanenta policyn under det kommande årsmötet genom att föra in dess existens i Assyriska riksförbundets stadgar. Därefter kommer endast årsmötet att kunna ändra i policyn.

Vilka sorts problem löser policyn?

– Exempelvis tidningens grad av oberoende från sittande styrelse, jävsituationer, rätten till replik, vad som ska gälla för insändare med mera. 

Hur vanligt är det med en redaktionspolicy?

– Alla mediaredaktioner måste ha ett dokument som reglerar vad som ska publiceras och hur det ska publiceras. Speciellt när ett intresseförbund står bakom mediekanalen som i Hujådås fall. Det är många viljor och intressen som måste samsas och då är det viktigt att man har regler att följa för att det ska vara så rättvist som möjligt. 

En av reglerna i policyn säger att redaktionen har rätt att neka publicering till en text som redan publicerats i annan snarlik media. Varför är det så?

– Det handlar om att tvinga Hujådå att höja kvalitén genom att i så stor utsträckning som möjligt inte publicera sådant som redan har eller ska publiceras hos andra assyriska organisations- eller nyhetssidor. Det finns ingen mening med att ha olika assyriska nyhetssidor om exakt samma text publiceras hos alla. Det riskerar också att locka fram en lathet hos redaktionen att istället för att hitta nya nyheter och infallsvinklar förlita sig på gammalt material. Naturligtvis gäller inte detta viktig information och uttalanden från förbunden.

Finns det något mer förutom policyn som berör Hujådå?

– Nu när vi har en redaktionspolicyn kommer vi att tillsätta en redaktör och skapa ett nätverk av frilansskribenter. Vi kommer också att se över möjligheterna att diversifiera själva utformningen av sajten så att man kan publicera olika sorters texter på ett sätt som passar bättre med texternas olika karaktärer.