I ett nytt beslut som regeringen har fattat vill man ha en ny dialog mellan staten och ideella sektorn. Den här gången är det tänkt att organisationer som jobbar med mottagande av asylsökande, nyanländas etablering och integration som skall stå i fokus.

Bakgrunden till beslutet började över ett sedan då regeringen förde dialog med ett hundratal organisationer som pågick under förra året. Resultatet blev att regeringen fattade ett beslut i höstas om en överenskommelse med idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting.

Med det nya beslutet vill regeringen ta ytterligare ett steg i den riktningen. Till exempel är det många idéburna organisationer som bedriver ett omfattande arbete på integrationsområdet och bör också ges de förutsättningar de behöver för att utvecklas vidare.

Genom organisationernas flexibilitet, lokala förankring och självständighet är det meningen att den ideella sektorn ska kunna bidra till en mångfald av utförare på området. Regeringen kommer också att bjuda in till fler dialogmöten med organisationerna och ytterligare möten med myndigheter som berörs särskilt.

Regeringen skriver i sitt pressmeddelande också att en snabbare etablering i samhället, främst när det gäller arbetsmarknaden, skulle medföra stora mänskliga och samhällsekonomiska vinster. Dialogen på integrationsområdet skall drivas av Integrations- och jämställdhetsdepartementet tillsammans med Justitiedepartementet.