Jämställdhet mellan könen blir ett allt viktigare inslag i dagens samhälle. Assyriska Kvinnoförbundet har i två år drivit projektet Jämställdhet NU och nu är det Assyriska Riksförbundets tur att slå ett slag för jämställdheten. Genom projketet Jämställdhet i det assyriska hemmet skall man öka förståelsen för vikten av jämställdhet.

Sedan 2006 har Assyriska Kvinnoförbundet, AKF, bedrivit projektet Jämställdhet NU. Projektet är nu i slutfasen och en förfrågan att bedriva liknande projekt har kommit från medlemmarna. Därför har även Assyriska Riksförbundet i Sverige, ARS, sedan augusti, bedrivit projektet Jämställdhet i det assyriska hemmet. Det har beviljats medel för att bedriva detta projekt och syftet är att nå ut till medlemmarna och belysa om de ojämställda mönster som kan råda i de assyriska hemmen.

ARS verkar för främjandet av demokrati, jämlikhet och jämställdhet mellan könen. Därför poängterar förbundet vikten av att lyfta fram dessa frågor.

Målet med projektet är att nå ett jämställt assyriskt hem, ur ett ekonomiskt – och arbetsperspektiv. Efter att projektet har genomförts skall följande mål ha uppnåtts:

– Ökad information och förståelse hos våra medlemmar om den ekonomiska jämställdheten.
– Uppmärksamhet av de ojämställda mönster som finns i de assyriska hemmen.
– Ekonomisk rådgivning om vilka rättigheter och skyldigheter kvinnor och män har ur ett jämställdhetsperspektiv.

Projektet kommer att genomföras i form av föreläsningar och workshops i olika medlemsföreningar. Mer information om var föreläsningarna äger rum kommer att publiceras på här på hemsidan.

Föreläsaren kommer bland annat att ta upp ekonomisk jämställdhet och obetald hem – och omsorgsarbete. Vanliga kvinnofällor kommer också att diskuteras. Dessutom kommer rådgivning ges i hur man undviker dessa fällor, allt för att uppnå ett jämställt hem.

Deltagarnas egna erfarenheter kommer att antecknas och sammanställas i en broschyr. Har ni frågor rörande projektet är ni välkomna att kontakta Assyriska Riksförbundets kansli.