Radioprogrammet Qolo har på senare drabbats av hårda nedskärningar. Sveriges Radio har till och med tvingat redaktionen att endast sända repriser under hela januari 2008. Assyriska Lärarförbundet har skrivit ett brev till Sveriges Radio där man uttrycker sin oro över åtgärderna mot Qolo. Förbundet är oroligt över att nedskärningarna försvårar integrationen till det svenska samhället.

Händelseutvecklingen kring radioprogrammet Qolo är upprörande. Redan tidigare har programmet drabbats hårt av nedskärningar och idag drabbas det ännu hårdare. Medan Sveriges Radio gör stora nedskärningar på programmet så får andra språkgrupper istället ökade sändningstider.

På senare år har SR:s ledning successivt krympt ner Qolos resurser, personal och sändningstider. Detta har bland annat lett till att Qolo har tvingats sända sina gamla program i repriser under hela januari 2008. Det verkar som om SR har fattat ett principiellt beslut att så småningom lägga ner radioprogrammet Qolo. Medan Qolos resurser minskats, har SR under hösten 2007 utökat sändningarna på både arabiska och kurdiska.

”En stor del av dem som har kommit till Sverige under de senaste tre åren är assyrier från det krigshärjade Irak, och dessa talar assyriska/syriska. Det förtryck och den assimilationspolitik som råder i våra hemländer har ju inte bara orsakat flykt därifrån utan även brist i läs- och skrivkunnighet för många. Därför är det talade språket oerhört dyrbart för oss och därför är också behovet av ett program som Qolo stort”, skriver lärarförbundet i brevet.

Lärarförbundet, som innefattar modersmålslärare på både öst- och västassyriska/syriska, menar att deras elever har haft mycket nytta av radioprogrammet Qolo. Man skriver att programmet har berikat elevernas ordförråd och det har stärkt dem i sitt språk och sin identitet, vilket i sig skapar förutsättningar för att de lättare skall kunna anpassa sig till det svenska samhället.