I Södertälje kommun är frågan uppe för andra gången. Nu har det kommit ett förslag om att man skall uppföra ett folkmordsmonument för assyrier/syrianer/kaldéer och armenier även i Örebro. Initiativet är taget av kommunalrådet Murad Artin (v), som har diskuterat frågan med berörda folkgrupper i kommunen.

Förslaget som vänsterpartiet lägger innebär att ett konstnärligt utformat historiskt minnesmärke som påminner om armeniernas och assyriernas/syrianernas/kaldéernas bakgrund och förflutna med förföljelse och folkmord ska uppföras på central plats i Örebro.

– Det finns idag ca 5 000 armenier och assyrier/syrianer/kaldéer i Örebro och det är viktigt att vi uppmärksammar deras historia, säger kommunalrådet Murad Artin (v).

I motionen skriver Artin att ett minnesmonument skulle innebära att de berörda folkgrupperna får en möjlighet att här i Sverige tala om sig själva, öppet berätta om sin historia, befästa sitt ursprung och sin identitet. Och de infödda och andra svenskar skulle få en tydligare och klarare bild av vilka armenierna och assyrierna/syrianerna/kaldéerna är. Detta skulle berika såväl dessa folkgrupper och alla andra svenskar. Detta skulle ge en klarare bild av vilka vi svenskar är idag. Det skulle vara ett viktigt steg i arbetet för integration.

Vidare skriver Artin att denna folkgrupp har delat samma öde av förföljelser och trakasserier i de stater de kommer ifrån och med folkmordet som ett traumatiskt minne finns det all anledning att denna viktiga folkgrupp får möjlighet att på ett mer permanent sätt manifestera sin historia i vår stad, i form av ett historiskt minnesmonument på lämplig plats.

I samband med 92 års minnet av folkmordet har Vänsterpartiet hållit ett möte med representanter från berörda föreningar i frågan och är hoppfulla om en snar lösning.