Idag är tiden från det att en nyanländ fått uppehållstillstånd till att få arbete sju år. Dett är ett bevis på betydande strukturella problem i introduktionen av nyanlända. Nu föreslår regeringen en helt ny organisation som ska förbättra möjligheterna för etableringen av nyanlända.

– Den här reformen ska bereda vägen till arbete, språkkunskaper och självförsörjning. Det som händer första tiden i Sverige är avgörande för hur framtiden i det nya landet blir, säger integrationsminister Nyamko Sabuni.

I dag ansvarar kommunerna för introduktionsinsatserna, men enligt den nya reformen får Arbetsförmedlingen en central roll och ett huvudansvar.  Kommunerna kommer även fortsättningsvis att ansvara för till exempel SFI, bostadsförsörjning, samhällsorientering och insatser för barn och unga.

– Reformen för nyanländas etablering utgår från individens förutsättningar och behov. Jag välkomnar det perspektivskifte som genomsyrar förslagen där vi nu från första dagen fokuserar på att göra rätt sak från början, säger Sabuni.

Reformen föreslås träda i kraft första december nästa år.
Reformen i korthet

Skräddarsytt stöd för individen Den första tiden i Sverige är avgörande. Arbetsförmedlingen ska tillsammans med den nyanlände upprätta en etableringsplan med utgångspunkt i tidigare utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet. Det innebär bättre individuell planering där den enskilde själv medverkar aktivt. Det är första gången insatserna och ansvaret regleras samlat i en lag. En ny aktör – etableringslots – ska stödja den nyanlände att hitta sin väg till arbete. Lotsen är en fristående aktör som arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Den nyanlände ska själv kunna välja lots genom ett valfrihetssystem med etableringslotsar. Lotsen ska vara stödjande och pådrivande under hela etableringsperioden och tillsammans med den nyanlände vara med och utveckla den etableringsplan som Arbetsförmedlingen och den nyanlände upprättat. Ersättningen till lotsarna kommer vara prestations- och resultatbaserad.

Minskad trångboddhet – utökad hjälp att flytta dit jobben finns Många nyanlända bosätter sig hos släktingar snarare än där det finns jobb och upptäcker först efter en tid svårigheter med att få egen bostad. I dag har den nyanlände bara en månad på sig att få hjälp att flytta till annan kommun med bättre förutsättningar för jobb och eget boende. Nu utökas tiden till sex månader.

Ny ersättning kräver aktivitet från såväl kvinnor som män I dag bestämmer kommunen om nyanlända ska få försörjningsstöd eller introduktionsersättning. Nu kommer nyanlända som deltar i aktiviteter ha rätt till etableringsersättning. Aktiviteterna ska som huvudregel motsvara verksamheter på heltid och minst innehålla sfi, samhällsorientering och arbetsförberedande insatser. En individuell ekonomisk ersättning som inte påverkas av inkomsterna hos andra personer i hushållet bör också medföra bättre förutsättningar för nyanlända kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden. På samma sätt som för studerande med studiestöd ska nyanlända kunna arbeta vid sidan av etableringsinsatserna utan att etableringsersättningen sätts ned.

Samhällsorientering förmedlar samhällsinformation och demokratiska värden Samhällsorienteringen ska förmedla vikten av grundläggande värden som demokrati och alla människors lika värde. Den bör innehålla kunskapsinhämtning och reflektion över vad det innebär att leva i det svenska samhället, jämställdhet och respekt för ungdomars integritet. Den ska också ge tydlig information om den enskildes rättigheter och skyldigheter.