Assyriska partiorgan i Australien har bildat en koalition.

Sex olika assyriska politiska grupperingar har nyligen annonserat vad de kallar för koalitionen för assyriska partier i Australien. I koalitionen ingår Assyriska Demokratiska Rörelsen, Assyriska Demokratiska Organisationen, Assyriska Demokratiska Partiet, partiet Assyriens söner (Bnai Betnahrin), Betnahrin Demokratiska partiet och Assyriska generalkonferensen.

Enligt ett skriftligt uttalande undertecknat av de sex partierna syftar koalitionen till att ”ena den politiska agendan, och söka tjäna den assyriska frågan i Assyrien och i diasporan.” I uttalandet understryks att splittringen bland de assyriska politiska organisationerna har lett till den assyriska allmänhetens brist på förtroende. Partierna tycks därmed vilja motverka bilden av splittring genom bildandet av koalitionen och återfå folkets förtroende.

Koalitionens medlemmar hade planerat att demonstrera sitt samarbete genom att gemensamt arrangera ett event för assyriska martyrernas dag den 7 augusti. Eventet fick dock ställas in på grund av restriktioner i Australien på grund av corona-pandemin.