I helgen hölls Assyriska Riksförbundets 20:e riksombudsmöte (ROM). Redaktionen rapporterade direkt från mötet, som bland annat beslutade om att tryckeriet läggs ned och att tidningen i fortsättningen trycks externt och i färg. Rachel Hadodo fick förnyat förtroende som ordförande när ny styrelse utsågs. Läs live-uppdateringen.

Omvalde ordförande Rachel Hadodo tackade även hon för förtroendet och för ett möte som kännetecknades av harmoni och konstruktivt tänkande. Hadodo tackade den avgående styrelsen som utfört ett gott arbete och lagt en bra grund för den kommande mandatperioden, som skall ha sitt fokus på följande:

– Vi måste fortsätta att fördjupa relationerna mellan förbunden och våra föreningar. Första steget är att stärka kommunikationen, där hoppas jag att det nya centrala medlemsregistret skall komma till hjälp. Nu har vi ett starkt verktyg som, om vi använder fullt ut, kommer att föra våra verksamhet in i en helt ny värld, sade Hadodo i sitt första uttalande.  

15:00 Mötesordföranden tackar alla för dessa två dagar. Mötet avslutas. 

14:15 De sista övriga frågorna diskuteras. Information om kommande händelser ges ut; såsom Ha-Nison firandet 1 april, 24-april manifestationen. Tredje april gör också Turkiet ett statsbesök till Sverige och det frågas hur föreningar och förbund skall följa besöket.

14:00 Ny styrelse tillsätts för perioden 2009-2011:

Rachel Hadodo, ordförande
Ilan De Basso, vice ordförande

Ninos Oussi, sekreterare
Basso De Basso, vice sekreterare
Suheyla Aslan, kassör
Awia Odisho, ledamot
Sait Yildiz, ledamot

Aznif Demir, suppleant
Hanna Onval, suppleant
Atman Efrem, suppleant

Ninos Nison, ordinarie revisor
Nail Isik, ordinarie revisor
Abboud Ado, revisor-suppleant
Elvis Koc, revisor-suppleant

13:30 Kommunikéerna läses upp och godkänns efter smärre justeringar. Läs båda kommunikéer längst ner i denna text (PDF-filer).

12:30 Mötet ajourneras för lunch. 

12:00 Mötet går igenom verskamhetsrapporten för den kommande mandatperioden. ARS tar upp förbundets engagemang i Irak. Andreas Arsalan redgör för sin resa till Irak och vad som beslutades där. 

11:00 ARS framtid och roll är nästa punkt som tas upp. Återigen är det Hadodo och Ado som står för presentationen. Fehmi Barkarmo påminde om att situationen ibland kan uppfattas som handlingsförlamad. Hur värderas ett förbunds auktoritet? Det föreslås bland annat seminarier om ämnet.  Förbundsstyrelsen föreslår istället en utredning som skall peka på problemet och föreslå lösningar. Förbundsstyrelsen förslag röstas igenom efter omröstning.

10:30 Ordförande Rachel Hadodo och Abboud Ado tar upp dagordningen från igår. Första punkten är informativ och handlar om ARS försäljning av sin andel i Assyriska kulturhuset i Södertälje till föreningen. ROM rekommenderar kommande styrelse at använda medlen för långsiktiga projekt.

DAG 2 PÅBÖRJAD 10:30

————————————————————————————————————- 

DAG 1 AVSLUTAD

19:00 Mötet avslutas med en gemensam middag. Andra mötesdagen fortsätter imorgon kl. 10:30. Första dagen flöt på bra trots att man tog historiska beslut. Ett annat historiskt faktum är att vi för första gången någonsin ligger före dagordningen. Vi hoppas på samma linje imorgon, där en ny styrelse skall axla ansvaret för den kommade mandatperioden.

17:45 Förbundsstyrelsen föreslog också att man skall bilda en ny styrelse som ska ansvara för båda mediekanalerna; Hujada.com och Tidskriften Hujådå. Mötet gav kommande styrelse att undersöka möjligheten för en sådan lösning. 

17:00 Moussa Esa går igenom tidningens och tryckeriets framtid. Förbundsstyrelsen har föreslagit att vårt tryckeri läggs ner, att utgivningen sänks från 11 ggr/år till 4 ggr/år och att tidningen istället trycks i färg och med fler sidor. Förslaget går igenom utan omröstning.

16:15 Centralregistret diskuteras mer djupgående. Föreningarna uppmanas att fylla i sina medlemmars uppgifter till fullo för att vi ska fått maximal potential av verktyget. 

16:10 Mötet fortsätter. Beslutas att den nya styrelsen får besluta om framtiden för Assyriska Hjälpfonden – hitta en ny lösning eller avveckla.

14:50 Mötet ajourneras för lunch. Mötet återupptas kl. 16:00.

14:35 Förbundsstyrelsen föreslår att Assyriska Hjälpfonden läggs ner, som en institution under ARS vingar. Orsaken är för att ingen verkar ta att värdigt ansvar för fonden. Även kassören för fonden Aslan Akbas föreslår att den läggs ner eftersom inget seriöst intresse finns. Ett förslag är att göra den till en självständig hjälpfond som inte lyder direkt under ARS.

14:10 Ärenden framlagda av lokalföreningarna behandlas. Assyriska kulturföreningen i Botkyrka vill tillåta dubbelregistrerade medlemmar i olika föreningar. Motionen avslås. 

14:05 Yusuf Dikmen redogör för revisionsberättelsen. Han yrkar även för ansvarsfrihet för sittande styrelsen, som den även får.

13:45 En annan fråga ställs även om problematiken om hur föreningarna redovisar antal medlemmar till de olika förbunden. Det sägs att detta kommer att lösas med hjälp av det nya webbaserade centralregistret. 

13:35 En fråga ställs om varför vissa av föreningarna inte betalar sin medlemsavgift och vad som görs med dessa. Det verkar inte vara någon som kan förklara detta på ett tillfredsställnade sätt. Mötet kräver få veta vilka föreningarna är och det får de.

13:22 Abboud Ado går även igenom den ekonomiska berättelsen. 

13:05 Vice ordförande Abboud Ado berättar om digitaliseringsprojektet, som pågått sedan 2006. Projektet går ut på att digitalisera ett trettio-årigt arkiv, som ska hjälpa forskare och kommande generationer av assyrier att ta del av vår historia. 

12:45 Rachel Hadodo går igenom hela verksamhetsperioden och berättar om hur styrelsen planerat sin mandatperiod. 

12:45 Simon Barmano, Andreas Arsalan och Moussa Esa utses till att skriva två olika kommunikéer i nämnda frågor. 

12:40 Ilan går igenom mötesreglerna och börjar med uppropet. Röstlängden bestäms till 39 stycken. Det beslutas att årets kommuniké kommer att handla om konfiskationen av S:t Gabrielklostret. Sait Yildiz föreslår att den istället handlar om de irakiska flyktingar i Sverige som hotas av utvisning.

12:26 Paus 5 min 

12:26 Fehmi Barkarmo och Aziz Poli utses till rösträknare och protokolljusterare. 

12:24 Ilan De Basso tackar för förtroendet. Ninos Oussi utses till mötessekreterare och tackar även han för förtroendet. 

12:22 ROM beslutas vara stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt. Dagordningen godkänns. Ilan De Basso utses till mötesordförande. 

12:18 Hanna Melle, lärare och författare, presenterar sin senaste bok som handlar om fyra kvinnors liv under folkmordet Seyfo. Förordet är skrivet av David Gaunt. Hon håller även en kort presentation om sina tidigare böcker, en sagobok för barn, en bok om hedersrelaterat våld  och en bok om äldreomsorg. De tre sista böckerna har även en studiehandledning och kan användas i undervisningssyfte.

12:15 Ungdomsförbundets ordförande Aryo Makko håller ett anförande om AUF:s verksamhet och vill lägga vikt på de senaste händelserna kring Laljo Cup i Södertälje och hoppas på att man kan öka samarbetet mellan både förbund och föreningar i framtiden.

12:15 Ordförande Rachel Hadodo välkomnar alla och förklarar mötet öppet. Hoppas på ett möte i harmoni och respekt för dagordningen. 

12:10 Mötet hålls i Jönköping och har samlat ca 40 ombud och lika många åhörare. Just nu väntar vi på de sista deltagarna för att påbörja mötet som skulle ha börjat vid 12.00.