I den nya författningen för irakiska Kurdistan antogs assyriska folkets rätt till autonomi. I författningen fastslogs också att vi är ett och samma folk med tre benämningar.

Till skillnad från misstaget, som både den irakiska konstitutionen och dess kurdiska motsvarighet tidigare gjort, d v s delade upp oss i två folkgrupper (kaldéer och assyrier), ser den nya kurdiska författningen oss som ett och samma folk med tre benämningar; Chaldean Syriac Assyrian. Alltså ett folk med tre benämningar.

Beslutet i det kurdiska parlamentet är ett beslut i rätt riktning. Det gäller att misstaget nu även rättas i den irakiska konstitutionen. Detta kommer att göra det lättare för oss att kräva, av irakiska parlamentet, att skriva in rätten till autonomi i den federala konstitutionen.

I en inofficiell engelsk översättning av författningen finns följande att läsa om det Assyriska folkets krav:

§5: The people of Kurdistan region composes of Kurds, Arabs, Turkman, Chaldean Syriac Assyrian, Armenians and other who are citizens of Kurdistan region. (Sv. Folket i kurdiska regionen utgörs av kurder, araber, kaldéer syrianer assyrier, armenier och andra som är medborgare i kurdiska regionen.)

§35: This constitution guarantees the national and cultural and administrative rights of Turkman, Arabs, Chaldean Syriac Assyrian, Armenians including the autonomy wherever any of those components is a majority, and this to be organized in a law. (Sv. Författningen garanterar nationella, kulturella och administrativa rättigheter för turkmener, araber, kaldéer syrianer assyrier, armenier även autonomitet därhelst någon av dessa är i majoritet och att det följer lagen.)

§36: The rights mentioned in this chapter are extra rights to the other rights mentioned in this constitution for ethnic and religious components. (Sv. Rättigheterna som nämns i det här kapitlet är extra (ett tillägg) rättigheter till de andra rättigheterna som nämns i den här författningen för etniska och religiösa folkslag.)