Alla barn och ungdomar med invand- rarbakgrund har rätt att få undervisning i sitt modersmål, från förskolan till och med gymnasieskolan. Trots det är det inte många assyrier som utnyttjar denna rättighet. Det verkar som om de inte har fått rätt information om hur viktigt modersmålet är för ens identitet och kultur och vilken roll det spelar i människans liv i framtiden.

Det är av stor betydelse för våra barn att de redan från början får en god grund i modersmålet för att kunna stå på sina egna ben. Om barnets språk och begreppsuppfattning sker parallellt med modersmålet och det andra språket, utvecklas de båda och stödjer varandra. Modersmålsundervisningen har flera viktiga syften. Bl.a. skapar den förutsättningar för inlärning av svenskan, eller andra språk, bidrar till en god identitetsutveckling, ger starkare självkänsla och leder till en klar uppfattning om sig själv och sin livssituation. Modersmålet har stor betydelse för den personliga och kulturella identiteten och för den intellektuella och emotionella utvecklingen. Modersmålsundervisningen är en tillgång och inte en belastning för samhället.

Det finns forskning som visar att goda färdigheter i modersmålet stärker utvecklingen av andra språk. Det är bevisat att barn som inte har modersmålsundervisning saknar en djupare förståelse av språket, och problemen för dem blir allt större ju högre upp i klasserna de kommer. Detta märks inte så mycket på lågstadiet men när uppgifterna i skolan blir mer abstrakta, då slår språkbristerna igenom och syns tydligt. Två av världens ledande språkforskare, Virginia Collier och Wayne Thomas, presenterade sin rapport vid Stockholms universitet, där de slog fast att elever som fått undervisning på sitt modersmål klarar sig bättre än andra. Dessa forskare har följt 40 000 barn i 20 år och har märkt att allra bäst går det för elever som fått undervisning på sitt modersmål och det nya språket parallellt. Att få undervisning på sitt modersmål är nyckeln till att bli framgångsrik i skolan och därför tycker vi att satsningen på modersmålsundervisningen måste ske redan i förskolan.

Trots forskarnas rapporter görs inte de satsningar som behövs. De ekonomiska nedskärningarna har drabbat modersmålet extra hårt eftersom det inte är ett obligatoriskt ämne. Tidigare var problemet att eleverna gick från de vanliga lek-tionerna till modersmålsundervisningen, detta bidrog till att eleverna missade en annan lektion. Nuvarande problem är att hela modersmålsundervisningen ligger utanför skolschemat, då barnen är trötta och har andra fritidsaktiviteter att passa. Skolministern Ibrahim Baylan bör arbeta för att få modersmålsundervisningen att bli ett obligatoriskt ämne och att det systematiskt integreras med den vanliga undervisningen. Det räcker inte att en modersmålslärare kommer till en elev en timme i veckan. Modersmålsläraren ska arbeta tillsammans med andra ämneslärare och det är mycket viktigt att man ser modersmålslärare som en resurs för inlärningen.

I våra hemländer var det förbjudet att starta egna friskolor eller på något annat sätt undervisa våra barn på assyriska. Men här i Sverige har vi inte dessa hinder. Vad är då anledningen till att så många assyrier i Sverige inte skickar sina barn till modersmålsundervisningen? Om vi verkligen vill fortsätta leva som en folkgrupp och vill att vårt språk ska få leva vidare, är det mycket viktigt att satsa på språket och låta våra barn få undervisning på assyriska. Ty om vi förlorar vårt språk, har vi även tappat bort vår kultur och identitet och då är assimilationen ett faktum. Vi som folkgrupp har förlorat mycket genom tiderna och det är hela det assyriska folkets ansvar att värna om det värdefulla språk vi har kvar.