Sedan Irakkriget 2003 har tusentals assyrier från Irak sökt sin tillflykt till Sverige och antalet assyrier med irakisk bakgrund uppskattas till 20 000. I samarbete med Migrationsverket arbetar nu Assyriska Riksförbundet i Sverige med att kartlägga möjligheterna att återvandra till Irak för de flyktingar som så önskar. Projektet heter Förstudie om frivillig återvandring av assyrier till Irak.

Den förstudie ARS nu ägnar sig åt riktar sig till assyrier från just Irak, en grupp som i många fall fortfarande har en stark anknytning till Irak genom att de har anhöriga och egendom kvar i området och en vilja att återvandra. 

Det övergripande syftet med förstudien är att kartlägga förutsättningar och möjligheter för återvandring till Irak, främst norra delen. Detta gäller i första hand de som har permanent uppehållstillstånd i Sverige. De som är tveksamma skall kunna få information om vilket stöd de kan få i hemlandet för att kunna fatta beslutet om de skall återvandra eller inte.

Bland de saker som kommer att undersökas så kan möjlighet till mark- och husköp nämnas. Utöver det så ska egendomsfrågor och säkerhets- och trygghetsfrågor undersökas. Därtill ska förstudien göra en sondering av arbetsmarknaden samt undersöka möjligheterna att starta eget företag.

En delegation från ARS har inom ramen för förstudien besökt Irak i syfte att initiera kontakter med assyriska organisationer i Irak varav organisation Chaldean Syriac Assyrian Popular Council ska fungera som en länk mellan Sverige och Irak. 

Bland andra så har man även träffat ministern Sargis Aghajan, parlamentsledamoten Yunadam Kanna, Assyrian Aid Society, samt ett assyrisk ungdomsförbund för studenter. Under dessa möten så har företrädarna för olika organisationer i Irak träffat ARS för att diskutera förstudien och det långsiktiga målet att förstudien ska leda till insatser som underlättar återvandring.

Kontakt med ARS i anledning av förstudien om frivillig återvandring av assyrier till Irak sker genom kansliet