Studenten Thomas Aydin vill göra en studie om hur assyrier hamnar i olika typer av missbruk. Resultatet skall sedan kunna användas för att utveckla metoder för att rädda dessa människor innan de hamnar i fällan. Nu söker Aydin respondenter.

Thomas Aydin läser sista terminen av Missbrukarvårdsprogrammet på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Som C-uppsats har han valt att just skriva om missbruk bland den assyriska folkgruppen. Det finns som känt olika sorters missbruk, dock kommer studien att fokusera på narkotika, alkohol och spel.

Syftet C-uppsatsen är främst att få en ökad förståelse om assyriernas missbruksmönster i Sverige. Skiljer sig exempelvis assyriernas missbruksmönster på något sätt från andra invandrargrupper och etniska svenskar? Finns det några skillnader i kvinnors och mäns missbruk utifrån ett assyriskt perspektiv?

Vidare kan man ställa sig frågan om det råder något mönster vad gäller missbruk bland första generationens assyrier – de som emigrerat hit som vuxna – den andra generationens assyrier – de som emigrerat hit som barn – och slutligen tredje generationens assyrier – de som är födda i Sverige.

Då det finns mycket begränsad forskning att ta del av vad gäller missbruk bland assyrierna hoppas Thomas Aydin med denna studie kunna tillföra ytterligare kunskap som kan vara av betydelse för de som på något sätt kommer i kontakt med assyriska missbrukare, exempelvis sociala myndigheter, behandlingsinstitutioner och liknande. Detta för att bättre kunna förstå assyriernas bakgrund och eventuellt peka på specifika faktorer som lett till att man hamnat i ett missbruk.

– Målsättningen skulle därefter vara att med hjälp av föregående information satsa på förebyggande metoder inom den assyriska folkgruppen för att hindra människor att hamna i ett missbruk, eller möjligen bättra på chanserna att inte falla dit, förklarar Aydin. 

För att kunna genomföra studien behöver dock Aydin få tillgång till ett antal respondent, frivilliga intervjuobjekt. Personer som är intressanta för studien är aktiva eller före detta assyriska missbrukare i alla åldrar, män och kvinnor.

Självfallet kommer respondentens medverkan i studien att behandlas anonymt och helt i enlighet med forskningsetiska regler. För ytterligare information, eller önskan om att ställa upp på intervju, hänvisas till nedan kontaktuppgifter:

073-912 23 34
tan06007@student.mdh.se

Du som känner eller har kontakt med aktiva eller före detta assyriska missbrukare kan tipsa dem om denna studie.