Som nybliven ledamot i Svenska kyrkans styrelse har Margareta Viklund skrivit en motion som går ut på att kyrkan bör engagera sig mycket mer i assyriernas kamp om att få stanna i Sverige.

Margareta Viklund föreslår att kyrkomötet beslutar att uppdra till Kyrkostyrelsen att tillsätta en utredning i syfte att finna metoder för att stödja de kristna förföljda folken i Mellanöstern, främst i Irak samt att intensifiera arbetet för de gömda flyktingarna i Sverige av vilka tusentals är kristna flyktingar som flytt för sina liv på grund av förföljelse och terror.

Motiveringen är att det i Sverige finns ett stort antal flyktingar, som i sina hemländer på grund av sin kristna tro och övertygelse mött förföljelse, trakasserier, hot, misshandel och nära anhörigas död. De har flytt därför att de styrande i deras hemländer inte kan ge dem skydd eller vill veta av dem, som har en kristen tro och kristna värderingar. De kan dessutom ha åtråvärda egendomar eller affärsrörelser, som man av olika skäl vill lägga beslag på.

En konsekvens av den svåra situationen är bland annat att en stor flyktingström av assyrier nått vårt land, av vilka tusentals under svåra förhållanden håller sig gömda, därför att de inte får uppehållstillstånd. De har också flytt till flera länder i Mellanöstern. Även där håller de sig gömda och utsätts för trakasserier och förföljelse.

Men Sverige tar inte emot många av dem, utan skickar dem tillbaka, trots information om vilka fruktansvärda förhållanden de kommer ifrån. Även om de är gamla, dödshotade, höggravida eller dödssjuka skickas de tillbaka till det land som de flytt ifrån. I fruktan för sina liv i hemländerna och på grund av myndigheters och beslutande politikers bristande förståelse och okunskap om situationen där, måste de hålla sig gömda utan några samhälliga och mänskliga rättigheter.

Flera enskilda politiker och organisationer har genom lobbyverksamhet, uttalanden, artiklar och upprop i olika sammanhang, både i Sverige och internationellt, pekat på assyriernas situation. Men de styrande i vårt land har inte lyssnat eller förstått dem. Myndigheter och politiker i vårt land tycks inte vilja eller kan inte förstå att kristna förföljs i muslimska länder.

Eftersom styrande politiker och myndigheter i Sverige inte tycks kunna ge många assyrier (som även kallas syrianer eller kaldéer) och egyptiska kopter uppehållstillstånd i Sverige, är det hög tid att Svenska Kyrkan engagerar sig helt och fullt i ett arbete, som visar att kristenheten i Sverige inte accepterar den förföljelse av kristna som äger rum i många länder i Mellanöstern inklusive Turkiet. Det är också angeläget att Svenska Kyrkan ännu mer än tidigare även engagerar sig för speciellt de kristna flyktingarnas situation i Sverige.

Svenska kyrkan är den instans, som speciellt när många andra sviker, borde ta ett ansvar och ställa sig på de kristna brödernas och systrarnas sida i framförallt Mellanöstern. Det skulle i så fall inte enbart handla om uttalanden utan även om åtgärder i form av exempelvis uppvaktningar riktade till företrädare för beslutande organ, ökat samarbete med olika invandrarkyrkor och föreningar i Sverige, internationella påtryckningar och uppvaktningar till exempelvis EU och FN samt kyrkor och församlingar i olika länder. Svenska Kyrkan kan också i sitt övriga internationella arbete inkludera de förföljda kristna.

Margareta Viklund
Ledamot i Svenska kyrkan