I slutet på förra månaden ställde riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo (s) en fråga, till utrikesminister Jan Eliasson, om vad han tänkte vidta för åtgärder för att FN skall ta sitt ansvar för att stoppa dödandet av civila i Irak. Drygt två veckor senare har vi nu äntligen fått svaret, som ni kan läsa här i sin helhet.

”Den svenska regeringen ser mycket allvarligt och med stor oro på det våld som drabbar befolkningen i Irak, inklusive olika minoriteter. Det är av stor vikt att samtliga etniska och religiösa grupper i Irak respekteras och skyddas från våld, förföljelse och terrorism. Det internationella samfundet måste stå bakom den irakiska regeringen i dess strävan att upprätta en fungerande rättsstat, främja stabilitet och demokrati, respektera de mänskliga rättigheterna samt motverka extremism. Sverige stödjer den irakiska regeringens mål att skapa ett demokratiskt och stabilt Irak där människor oavsett etnisk bakgrund eller religion känner sig delaktiga.

I Sveriges utvecklingssamarbete med Irak betonas vikten av respekt för de mänskliga rättigheterna. Den svenska landstrategin för Irak anger särskilt att utvecklingssamarbetet skall uppmärksamma och söka åtgärda all slags diskriminering. Sveriges bistånd till Irak kanaliseras till stor del genom EU och FN och regeringen betonar konsekvent betydelsen av arbetet med att skydda och främja mänskliga rättigheter, inklusive skyddet för minoriteter, när vi agerar inom FN och EU.

Sverige stöder FN i dess arbete med att bistå Irak i uppbyggnaden och demokratiseringsprocessen. FN bistår den irakiska regeringen i dess strävan att skapa en stat som kan tillgodose allas rättigheter och har förmåga att ge dess invånare trygghet och säkerhet. I FN:s säkerhetsrådsresolutioner 1546 och 1637 betonas särskilt FN:s stöd till den nationella dialogen och demokratiseringsprocessen. Med tanke på de etniska och religiösa spänningar som präglar Irak idag är FN:s stöd i detta avseende av stor vikt. Nyligen lanserade Irak och FN gemensamt ett ramverk för det internationella samfundets engagemang i Irak, benämnt International Compact for Iraq. Syftet med detta ramverk är att harmonisera och konkretisera den irakiska regeringens arbete med återuppbyggnad, säkerhet och ekonomisk återhämtning och det internationella samfundets stöd till detta arbete. Sverige stödjer fullt ut FN:s arbete i Irak och verkar för att FN skall kunna ta ett större ansvar för omvärldens engagemang i Irak.

Sverige verkar också för att EU skall öka sitt engagemang i Irak med fokus på uppbyggnad av den irakiska rättsstaten och mänskliga rättigheter. Sverige stödjer därför EU:s gemensamma rättsstatsinsats EUJUST LEX som syftar till att utbilda 1400 irakiska befattningshavare inom polis- och rättsstatsområdet. En väsentlig del av denna utbildning handlar om mänskliga rättigheter. Ytterst måste den irakiska staten kunna garantera de irakiska medborgarnas säkerhet och därför är EU:s stöd till den irakiska rättsstaten centralt.

Det eskalerande våldet i Irak är djupt oroväckande och det irakiska folkets lidande ofattbart. Jag har dock inte för avsikt att verka för att FN skall erbjuda enskilda grupper frizoner i Irak. Irak behöver enighet; inte splittring eller uppdelning enligt religiösa och etniska skiljelinjer. Den irakiska regeringen är ansvarig för att tillgodose samtliga gruppers säkerhet inom landets gränser. FN, EU och det internationella samfundet har ett ansvar att hjälpa den irakiska regeringen med detta. Jag verkar i olika sammanhang för att det internationella samfundet skall hjälpa den irakiska regeringen att skapa förutsättningar för trygghet och säkerhet för samtliga irakiska medborgare oavsett bakgrund.”