Ett domstolsbeslut i turkiet kan innebära att assyrierna får tillgång till samma rättigheter som andra icke-muslimska minoriteter i landet.
– Det är en positiv utveckling men vi vill se en ändring i konstitutionen för att vara helt nöjda, säger Simon Barmano.

Domen som togs av förvaltningsdomstolen i Ankara ger assyrier samma rättigheter som de i Lausanne-fördraget erkända minoriteterna: greker, armenier och judar. Bakgrunden till beslutet är den assyrisk ortodoxa kyrkans ansökan om att öppna en förskola i Istanbul för assyriska barn. Utbildningsministeriet avslog först ansökan med motiveringen att assyrier inte är en politiskt erkänd minoritet i Turkiet. När församlingen överklagade beslutet till förvaltningsdomstolen i Ankara blev svaret positivt.

Förvaltningsdomstolen har tolkat Lausanne-fördraget generöst och menar i sitt beslut att fördraget, som satte grunderna för den turkiska republiken, garanterade alla icke-muslimska minoriteter särskilda rättigheter. Eftersom assyrier är en icke-muslimsk minoritet bör de automatiskt ha rätt till samma rättigheter som armenier, judar och greker, menar domstolen. 

Historiskt sett har den turkiska staten tolkat Lausanne-fördraget mer snävt och förnekat assyrierna olika rättigheter eftersom fördraget endast nämner armenier, judar och greker som de minoritetsfolk som ska garanteras minoritetsstatus.

– Ett av den assyriska rörelsens främsta krav på Turkiet sedan årtionden är att vi har rätt till minoritetsstatus, Säger Simon Barmano, Assyriska Riksförbundets representant i Turkietfrågor, och fortsätter: den här domen kan innebära att vi i praktiken får samma rättigheter som de erkända minoriteterna men officiellt så förblir vi ändå en icke-erkänd minoritet. 

Förvaltningsdomstolens dom kan ännu överklagas av den turkiska regeringen, något som flera bedömare menar är osannolikt då domstolsväsendet endast skenbart är skilt från makthavarna. 

– Det ligger närmare till hands att betrakta detta som ett politiskt rävspel från turkiskt håll. Man blidkar assyrierna och EU utan att egentligen ge assyrierna officiell minoritetsstatus. Vad är det som säger att en turkisk domstol i framtiden inte vänder på argumentet och förklarar att assyrierna inte har rätt till egna skolor? Officiellt erkännande i konstitutionen är det enda som räknas, menar Simon Barmano.