Svenska kommittén för assyrier, SKA har skrivit ett upprop till bland annat regeringen och riksdagen där man påtalar den utsatta situation som assyrier och andra kristna grupper i främst Mellanöstern utstår idag.

I uppropet påtalar man de kristna kopternas svåra situation i Egypten där det på senare tid rapporterats om nedbrända kyrkor och våldsamheter. SKA anser att likheter från Seyfo till dagens situation för kristna är slående och ett återkommande problem gentemot kristna grupper i Mellanöstern.

Man påtalar att förföljeserna och folkmordet fortfarande pågår gentemot den assyriska befolkningen i Irak.

SKA skriver avslutningsvis:

”Svenska Kommittén för Assyrier, SKA, vädjar och kräver att Sveriges riksdag och regering, uttalar sitt stöd för de kristna folken i framförallt Mellanöstern och samtidigt uppmanar de svenska ambassaderna, de svenska ombuden i EU, FN och andra internationella sammanhang att de tar upp frågan om de förföljda kristna folkens rätt till mänskliga rättigheter enligt FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Demokrati, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde är grundprinciper som ständigt måste bevakas och beivras och gälla alla människor.”