Assyriska riksförbundets extra riksombudsmöte samlades på söndagen i Göteborg och tog bland annat ställning till flera stadgeändringar och till två uteslutningsärenden.

Totalt 38 röstberättigade ombud från anslutna organisationer samlades till extra riksombudsmöte (ROM) i Göteborg på begäran av förbundsstyrelsen. Anledningen till extra ROM var att förbundet behövde göra tillägg och omarbetningar av stadgarna främst gällande skolsatsningen.

En av stadgeändringarna som gick igenom innebär att ordinarie riksombudsmöte nu kommer att hållas varje år istället för tidigare vartannat år. Förbundsstyrelsen motiverade förslaget med att förbundets verksamhet och ekonomi växer och att redovisning för förd verksamhet bör göras ordentligt årligen.

Ombuden uttryckte sin tillfredsställelse med riksförbundets verksamhet, som utvecklats kraftigt på kort tid och beviljade enhälligt förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet.

Mötet fick också ta ställning till två uteslutningsärenden. Förbundsstyrelsen hade beslutat om att utesluta två medlemmar på grund av beteende som strider mot förbundets grundläggande värderingar. Bägge personerna hade använt möjligheten i förbundets stadgar att överklaga beslutet till riksombudsmötet. Ombuden gick dock på förbundsstyrelsens linje och beslöt enhälligt att fastställa uteslutningen av bägge personer.