Abdulmesih Saadi leder försöket att skapa en standard för assyriskt talspråk. Syftet är att radera skillnaderna mellan tal och skriftspråket och därmed ge assyriskan större spridning.

Många assyrier kan varken tala eller skriva sitt modersmål till följd av diskriminering och förtryck av majoritetsbefolkningarna i Assyrien under århundraden. Av de som kan talspråket är endast en bråkdel kunnig i skriftspråket.

En faktor som förvärrat denna situation är att talspråket och skriftspråket skiljer sig åt i uttal och grammatik till den grad att vissa forskare vill hellre tala om att det är två olika språk. 

För att överbrygga klyftan mellan tal-och skrivspråket leder Abdulmesih Saadi, professor i semitiska språk från Notre Dame universitet i USA ett försök att skapa ett system för att skriva som man talar.

– Vi är många som kommit till insikt om att en reform är nödvändig om assyriskan ska ha en chans att överleva framöver, berättade han nyligen under en välbesökt debattkväll i Assyriska föreningen i Södertälje. 

Många assyrier som har velat lära sig skriva och läsa assyriska vittnar om svårigheten att ta till sig det språket eftersom det inte används till vardags och att det skiljer sig från talspråket.  

Det system som Saadi utvecklar bygger på det assyriska alfabetet och innebär att med några få enkla skrivregler göra det möjligt att använda det befintliga assyriska alfabetet för att skriva talad assyriska. För att testa systemet har han föresatt sig att översätta bibeln från klassisk assyriska till talad. 

– Systemet är så gott som färdigutvecklat och vi vet att det fungerar. Man ska samtidigt komma ihåg att detta är ett initiativ, det kan finnas andra lösningar och det gäller att folk träder fram och tar fram olika lösningar, berättade han.

Saadis system behåller en kompatibalitet med det klassiska språket. Den som väl lär sig det nya skriftspråket kommer inte att behöva mycket träning för att läsa äldre litteratur. Det gör det även möjligt att behålla mycket gemensamt med den östassyriska dialekten utifrån hur den skrivs.  

Assyriska lärarförbundet i Sverige planerar nu att ta fram helt nya läroböcker utifrån den nya standarden. Förhoppningen är att fler assyrier ska lära sig skriva och läsa på sitt modersmål när skillnaderna mellan tal- och skriftspråket elimineras.