En gata har döpts till Nineveh road i förorten Hume i Melbourne, Australien.

Den 23 november i år disputerade Josefina Eliaso Magnusson vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet med avhandlingen ”Språk, diaspora, makt: Flerspråkiga resurser och diasporaidentiteter bland unga vuxna i Sverige ”.

Doktorsavhandlingen är baserad på tre separata studier och undersöker diasporaidentitet bland unga vuxna assyrier i Sverige genom att titta på språket. Fokus är på hur flerspråkiga ungdomar använder sina språk och reflektioner kring deras språkbruk.

En av studierna i avhandlingen tittar närmare på under vilka villkor det assyriska språket kan knytas till symbolisk makt och bli en lingvistisk tillgång för unga assyrier. En grupp unga assyrier från Södertälje och en annan ort har deltagit i studien.

I inledningen av avhandlingen sammanfattar Eliaso Magnusson sina rön med att konstatera: ”Sammanfattningsvis presenterar denna avhandling insikt i de omständigheter under vilka olika språk används och utvecklas, och synliggör vissa av förutsättningarna för integration i dagens svenska samhälle. Avhandlingen bidrar till att öka vår kunskap kring förhållanden mellan språk, diaspora och makt.”

Josefina Eliaso Magnusson arbetar som universitetsadjunkt i svenska som andraspråk vid Högskolan i Borås och väntas bli befordrad till universitetslektor i och med sin nyvunna doktorsgrad. Hon är därmed en av få svenska akademiska experter i ämnet.